Częściowe odstąpienie lub częściowe wypowiedzenie umowy o roboty budowlane

1 136

Zawieranie umów w trybie zamówień publicznych charakteryzuje się odmiennymi zasadami w zakresie zmiany stosunku prawnego, które zostały uregulowane w art. 144 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z definicją legalną zamieszczoną w art. 2 pkt 13 Pzp „zamówienie publiczne” oznacza „umowę odpłatnie zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane”. Definicja ta zawiera w treści odniesienie do struktury podmiotowej zawieranej umowy i nie nawiązuje bezpośrednio do pochodzenia środków na finansowanie inwestycji realizowanej w trybie zamówień publicznych. Nawiązanie do źródła finansowania następuje pośrednio poprzez ustawowe doprecyzowanie pojęcia „zamawiającego”. W art. 2 pkt 12 Pzp wskazuje się, że poprzez zamawiającego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy. Zgodnie z art. 2 pkt 11 Pzp wykonawca stanowi osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Pochodzenie środków będzie jednakże przesłanką stosowania trybu zamówień publicznych.

Autorzy:

Powiązane artykuły

Marlena Jankowska

Mirosław Pawełczyk