Dlaczego nie podstawowa procedura udzielania zamówień na prace projektowe?

37

Przepisy art. 2 ust. 1 pkt 21 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 2 pkt 17 dyrektywy 2014/25/UE definiują „konkurs” jako procedurę umożliwiającą instytucji zamawiającej nabycie planu lub projektu, przede wszystkim w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki, architektury oraz inżynierii lub przetwarzania danych.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 110 Prawa zamówień publicznych konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.

Do projektów urbanistycznych zalicza się opracowania towarzyszące planom miejscowym (regionalnym) zagospodarowania przestrzennego oraz rozmaite projekty tzw. zespołów terenowych (placów, parków, kwartałów itd.). Projekty architektoniczne oraz związane z nimi projekty konstrukcyjno – budowlane występują w postaci wstępnych prac koncepcyjnych (programowo – przestrzennych) albo w postaci rozwiniętych prac finalnego zastosowania w procesie budowlanym (projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego), upoważniającego do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Pozostałe składniki projektu budowlanego (projekty sieciowe, projekty instalacji) zazwyczaj nie spełniają już cech twórczości bądź nie stanowią desygnatów pojęcia projektów konstrukcyjno – budowlanych. To samo dotyczy projektów z zakresu…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis