http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dokument potwierdzający wniesienie wadium – oryginał czy kopia

49

 

Powiązane artykuły

W celu należytego zabezpieczenia swoich interesów zamawiający może, a w niektórych przypadkach musi, żądać od wykonawców wniesienia wadium. W sytuacji, gdy wykonawca, któremu ma zostać udzielone zamówienie nie ma możliwości lub uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający uprawniony jest do jego zatrzymania. Pomimo funkcjonowania tej instytucji od wielu lat, w praktyce wciąż problematyczne bywa przesądzenie, jak skutecznie i w jakiej formie należy tego dokonać. Prawo zamówień publicznych nie zawiera legalnej definicji wadium. Należy więc w tym zakresie odnieść się do regulacji Kodeksu cywilnego, zawartych m.in. w przepisie art. 70⁴ust. 1 Kc, zgodnie z którym „w  warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty”. Przyjmuje się, że wadium pełni dwojaką funkcję wyrażającą się w warunku uczestnictwa danego podmiotu w przetargu lub aukcji oraz w zabezpieczeniu wykonania przez obie strony postępowania obowiązków wynikających z faktu udziału i organizacji w przetargu w tym m.in. obowiązku zawarcia umowy.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx