Istota oraz znaczenie wadium w postępowaniach o zamówienie publiczne

88

 

Powiązane artykuły

Wadium jest niezwykle ważną instytucją w procesie udzielenie zamówienia publicznego. Problemy dotyczące jego wnoszenia, zatrzymania oraz zwrotu wciąż stanowią źródło wielu kłopotów wykonawców i zamawiających, które znajdują swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie KIO, a także sądów. W Prawie zamówień publicznych brak definicji legalnej pojęcia „wadium”. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego termin ten oznacza pewną sumę pieniędzy składaną przez jakąś osobę jako gwarancja, że nie wycofa się ona z transakcji i podpisze w odpowiednim czasie umowę; a także zastaw, rękojmię lub kaucję. Sąd Najwyższy podkreślając, że Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji wadium, wskazał, iż należy przyjąć definicję objętą art. 704 § 1 Kc w związku z art. 14 Pzp, gdzie za wadium uznaje się sumę pieniężną lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, wnoszone pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu. Z istoty wadium wynika, że zabezpiecza ono złożoną ofertę do momentu zawarcia umowy, a zatem przez cały okres związania ofertą.