http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kiedy można uznać, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

41

Zgodnie z art. 265 Pzp jeżeli wykonawca po wybraniu jego oferty jako najkorzystniejszej uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może unieważnić postępowanie lub dokonać ponownego wyboru oferty.

 

Trudność stanowi ustalenie przez zamawiającego, czy działania lub zaniechania wykonawcy stanowią o braku woli zawarcia umowy, czyli kiedy możemy powiedzieć, że wykonawca uchyla się od jej podpisania. Zastanowimy się zatem, jakie zachowanie wykonawcy można uznać za uchylanie się od zawarcia umowy.

W przypadku sporów toczonych przed KIO kluczowe jest właśnie ustalenie, czy zachowanie wykonawcy daje podstawy do uznania, że uchyla się on od zawarcia umowy. Ustalenie tego zawsze zależy od konkretnego stanu faktycznego. Tego rodzaju przypadki wymagają każdorazowo osobnej oceny z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

 

INTERPRETACJA POJĘCIA

Interpretacja sformułowania „uchylać się od zawarcia umowy” została dokonana m.in. w wyroku SN z dnia 16 grudnia 2005 r. w którym stwierdził on, że przez uchylanie się od zawarcia umowy należy rozumieć tylko bezpodstawną odmowę zawarcia umowy przyrzeczonej. Uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej, będące przejawem niewykonania umowy przedwstępnej, powinno więc być rozumiane jako świadome działanie lub zaniechanie, zmierzające do bezpodstawnego niezawarcia umowy przyrzeczonej, a przynajmniej godzenie się z takim skutkiem. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PRZYKŁADOWE ORZECZENIA
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx