http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dzień czwarty – Umowy o zamówienia publiczne

38

SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

1. Specyfika umów o zamówienia publiczne

 • regulacje zawarte w Pzp a przepisy Kodeksu cywilnego,
 • ograniczenie swobody kontraktowej, 
 • tożsamość zobowiązania i świadczenia,
 • odpowiedzialność za wykonanie umowy,

 

2. Charakterystyka podstawowych rodzajów umów o zamówienia publiczne

 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa dostawy,
 • umowa o wykonanie usługi,

 

3. Treść umowy o zamówienie publiczne,

 • konstrukcja umowy,
 • podstawowe klauzule,
 • zagwarantowanie interesów zamawiającego,
 • klauzule ważne dla wykonawcy,
 • kary umowne,

 

4. Sposób przedstawienia stanowiska zamawiającego w sprawie treści umowy,

 • wzór umowy jako załącznik do SIWZ,
 • istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy,
 • ogólne warunki umowy,

 

5. Terminy zawarcia oraz wykonania umowy

Powiązane artykuły
 • terminy zawarcia umowy,
 • zawieranie umów po terminie związania ofertą,
 • czas trwania umowy,
 • umowy zawierane na czas nieoznaczony,

 

6. Możliwości zmiany umowy,

 

7. Odstąpienie od umowy oraz przesłanki nieważności umowy,

 • przesłanki odstąpienia od umowy,
 • względna nieważność umowy,
 • wystąpienie do sądu o unieważnienie umowy,

 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

 • funkcja i znaczenie zabezpieczenia,
 • formy i terminy wnoszenia zabezpieczenia,
 • wysokość zabezpieczenia,
 • zwrot zabezpieczenia,

 

9. Zaliczka na wykonanie zamówienia,

 • zasady udzielania zaliczek,
 • podmioty udzielające,
 • wysokość zaliczek,

 

Ćwiczenia praktyczne, konsultacje

Opracowanie wykazu istotnych postanowienia, które powinny zostać wprowadzone do treści umowy.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx