Dziesięciolecie Krajowej Izby Odwoławczej – Ewolucja przesłanki wykluczenia wykonawcy z powodu nienależytego wykonania zamówienia z perspektywy orzecznictwa

46

Artykuł prezentuje ewolucję ustawy Prawo zamówień publicznych w wybranym aspekcie dotyczącym rzetelności wykonawcy. Wychodząc od omówienia historycznej przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania – art. 24 ust. 1 pkt 1a Pzp – autorka omawia wykładnię tego przepisu dokonywaną przez Izbę i sądy okręgowe, w tym również zastosowanie wykładni zgodnej z prawem europejskim. Prezentuje stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE wyrażone w związku z pytaniami prejudycjalnymi zadanymi przez Izbę oraz jego skutki dla interpretacji prawa krajowego, również w kontekście możliwości uzyskania opinii Trybunału przez Krajową Izbę Odwoławczą. Autorka opisuje recepcję judykatu Trybunału w polskim ustawodawstwie oraz…