http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

JAK DOBRZE SPORZĄDZIĆ SIWZ

58

W dniu 18 września 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Jak dobrze sporządzić specyfikację istotnych warunków zamówienia – doświadczenia praktyczne”. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Była to druga konferencja w cyklu trzech przewidzianych w bieżącym roku w ramach tego projektu. W obradach wzięło udział ok. 250 przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz instytucji kontroli. Omawiano następujące tematy: opis przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych i środowiskowych, postanowienia SIWZ dotyczące proinnowacyjnych aspektów udzielenia i realizacji zamówienia publicznego, przesłanki wykluczenia wykonawcy, określenie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, oświadczenia i dokumenty, jakich zamawiający może żądać od wykonawców oraz kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W obradach uczestniczyła Prezes UZP Małgorzata Stręciwilk.

źródło: www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx