Jak poprawnie przygotować ofertę

15

WPROWADZENIE

Prawo zamówień publicznych nie zawiera definicji oferty, aczkolwiek w wielu przepisach odwołuje się do tego pojęcia. Dlatego też w procedurze zamówieniowej stosuje się definicję oferty zawartą w art. 66 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą za ofertę uznaje się oświadczenie drugiej stronie, w tym przypadku zamawiającemu, woli zawarcia umowy przez wykonawcę.

W praktyce zamówień publicznych oświadczenie takie składane jest na formularzu opracowanym przez zamawiającego i przekazanym wykonawcom w ramach dokumentów zamówienia. W treści oświadczenia znajduje się potwierdzenie akceptacji przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy w sprawie konkretnego, objętego postępowaniem zamówienia publicznego.

Przez najkorzystniejszą ofertę w rozumieniu Prawa zamówień publicznych uznaje się ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub ofertę z najniższą ceną lub kosztem (art. 239 ust. 2). (…)

 

Poza tym w artykule:

  • SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  • ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
  • SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
  • PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISANIA OFERTY
  • ZABEZPIECZENIE OFERTY WADIUM
  • ODRZUCENIE OFERTY
  • OFERTY WARIANTOWE
  • ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA
  • FORMA SPORZĄDZENIA OFERTY

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.