http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Podmiotowe środki dowodowe

38

Niezależnie od wartości postępowania, o udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego. Potwierdzeniu spełniania tych warunków służą podmiotowe środki dowodowe.

 

UWAGI WSTĘPNE

Przepis art. 124 dotyczący podmiotowych środków dowodowych stosuje się do udzielania zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (w postępowaniach o mniejszej wartości stosuje się art. 273), a także do zamówień sektorowych.

Wprowadza on obowiązek żądania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i uprawnienie do ich żądania na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Z definicji podmiotowych środków dowodowych zawartej w art. 7 pkt 17 ustawy zostało wyłączone oświadczenie, o którym mowa w art. 125 (JEDZ).

Warunki udziału w postępowaniu są niezbędne do weryfikacji wykonawców spełniających minimalne warunki udziału w postępowaniu, wyznaczone zarówno przez ustawodawcę, jak i zamawiającego. Kryteria oceny spełniania warunków mają zasadnicze znaczenie dla prowadzonego postępowania i jego wyniku. Ich prawidłowe opisanie w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) jest jedną z najważniejszych czynności zamawiającego w toku postępowania, bowiem wykonawcy nie spełniający warunków udziału podlegają wykluczeniu z postępowania.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi zwracać szczególną uwagę na postawione w SWZ warunki. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • DEFINICJA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
  • OBLIGATORYJNE I FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA
  • WEZWANIE DO ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
  • ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WEZWANIA DO ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
  • UZUPEŁNIANIE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
  • KONKLUZJA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx