Jeszcze raz o terminach dotyczących zamówień publicznych

61

W rubryce „Pod prąd czy z prądem” przedstawiamy konkretne przypadki decyzji, działań i zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych oraz innych instytucji, podejmowane i realizowane zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, a także działania i decyzje idące „pod prąd” powszechnie obowiązujących reguł i zasad postępowania. Autorami kolejnych publikacji są pracownicy i współpracownicy Grupy Doradczej SIENNA sp. z o.o., która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Autorem dzisiejszej publikacji jest Piotr Sokołowski, radca prawny współpracujący z Grupą Doradczą SIENNA.

STOSOWANIE PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO

Przepisy Prawa zamówień publicznych często wskazują przysługujące zamawiającym i wykonawcom prawa oraz obowiązki, które należy zrealizować w konkretnie wskazanym czasie. Dotyczy to także przepisów wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 Pzp rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r.

Tak samo jak w Pzp przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów nie zawierają norm regulujących kwestię obliczania terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym, zgodnie z brzmieniem art. 14 Pzp, obliczając terminy określone w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów stosuje się przepisy tytułu V Kodeksu cywilnego, które ustalają następujące…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis