http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ograniczenie możliwości powołania się na zasoby podmiotu trzeciego

57

Możliwość polegania na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu to podstawowe uprawnienie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Może ono jednak ulec ograniczeniu, gdy zamawiający zastrzeże obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia i w odniesieniu do niej określi warunki udziału w postępowaniu.

Zmiany dokonane nowelizacją z czerwca 2016 r.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, przyjęta ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw zmodyfikowała sposób, w jaki wykonawca może się powoływać na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w szczególności w sytuacji, gdy zamawiający zastrzeże obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia i określi warunki udziału w postępowaniu bezpośrednio z nią związane.

Fundamentalne znaczenie w tym zakresie miało wprowadzenie do Pzp art. 22a ust. 4, oraz uchylenie dotychczasowego art. 36a ust. 3.

W art. 22a ust. 4 Pzp ustawodawca wskazał, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Ratio legis wprowadzenia tego przepisu sprowadzało się do rozwiązania patologii systemu zamówień publicznych, związanej z…

Cyprian Świś

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx