http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Klauzule waloryzacyjne w świetle regulacji Prawa zamówień publicznych, a postanowienia waloryzacyjne w praktyce

65

OBOWIĄZEK I CEL WPROWADZENIA DO UMOWY KLAUZULI WALORYZACYJNEJ

Na wstępie trzeba wskazać na cel wprowadzenia waloryzacji do umów zawieranych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, dalej jako „Pzp”. Można w tym zakresie odesłać do rekomendacji UZP i orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. „Umowna waloryzacja wynagrodzenia stanowi narzędzie dostosowania treści stosunku prawnego łączącego strony do warunków rynkowych, w których umowa jest realizowana. Ma na celu przywrócenie równowagi ekonomicznej, określonej przez strony w umowie w chwili jej zawierania, w przypadku jej naruszenia przez określone zdarzenia, zaistniałe w trakcie wykonywania umowy. Prawidłowo sformułowane i adekwatne do danego stanu faktycznego klauzule waloryzacyjne nie tylko przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także sprzyjają prawidłowej i efektywnej realizacji zawartej w wyniku tego postępowania umowy.”

„W tym miejscu skład orzekający w tej sprawie wskazuje, że podziela pogląd wyrażony w orzecznictwie Izby, a przywołany również w treści odwołania, zgodnie z którym celem klauzul waloryzacyjnych jest przywrócenie stanu równowagi ekonomicznej między strona- mi umowy, która została zachwiana przez określone zdarzenia mające miejsce w trakcie jej realizacji. Jednocześnie zauważyć należy, że wprowadzając obowiązek ustanowienia klauzuli waloryzacyjnej w umowie, ustawodawca pozostawił swobodzie zamawiającemu możliwość doprecyzowania jej elementów. Należy również zauważyć, że wykonanie obowiązku z art. 439 Pzp powinno odbywać się z uwzględnieniem charakteru danego przed- miotu zamówienia ale również możliwości finansowych zamawiającego w sposób nieprowadzący do wypaczenia celu ww. przepisu. (vide: wyrok KIO z dnia 10 września 2021 r. sygn. akt KIO 2355/21).”  (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ELEMENTY KLAUZULI WALORYZACYJNEJ
  • TRUDNOŚCI W OPRACOWANIU KLAUZULI WALORYZACYJNEJ
  • ANALIZA PRAKTYK RYNKOWYCH ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM KLAUZUL WALORYZACYJNYCH
  • POZYTYWNE SKUTKI KLAUZULI WALORYZACYJNEJ

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx