http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Waloryzacja wynagrodzenia w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej

72

Ustawa z dnia 7 października 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców znowelizowała art. 439 Prawa zamówień publicznych. Ustawodawca zdecydował się poszerzyć zakres przedmiotowy tego przepisu o umowy na dostawy oraz skrócić okres umowy z 12 do 6 miesięcy.

 

WPROWADZENIE

Przepisy art. 439 regulują obowiązek waloryzacji umowy o zamówienia publiczne. Stanowi on prawne narzędzie przywrócenia stanu równowagi ekonomicznej między stronami umowy, zachwianego przez określone zdarzenia, mogące zaistnieć w trakcie jego wykonywania.

Trwający ponad 6 miesięcy proces realizacji zamówienia publicznego rodzi ryzyko, że rynkowe czynniki zewnętrzne będą istotnie oddziaływać na treść, wysokość i ostatecznie ekwiwalentność świadczeń uzgodnionych przez strony i spełnianych na podstawie umowy. Klauzula waloryzacyjna w swoim założeniu ma takie negatywne dla stron umowy oddziaływania zminimalizować, co w istocie jest w interesie obu stron umowy. Zadaniem waloryzacji ceny umownej jest zatem urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją kontraktu publicznego.

Warto również podkreślić, iż ten mechanizm urealnienia wynagrodzenia wykonawcy w zależności od okoliczności (wzrostu lub spadku cen lub kosztów) dotyczy zarówno podwyższenia, jak i obniżenia wynagrodzenia. Zapewnia tym samym równość stron czy prawidłowy rozkład ryzyk kontraktowych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ORZECZNICTWO
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx