http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kluczowa część zamówienia w zamówieniach in house na odbiór i zagospodarowanie odpadów

245

Temat numeru: stosowanie znowelizowanych przepisów Pzp

 

 

 

Kluczowa część zamówienia w zamówieniach in house

na odbiór i zagospodarowanie odpadów

 

 

Zgodnie z art. 36a ust. 2a ustawy Pzp: „Wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót.” 

 

Powiązane artykuły

Włodzimierz Dzierżanowski

 

 

            Brzmienie tego przepisu ustawy wynika bezpośrednio z art. 63 ust 2 dyrektywy 2014/24UE, zgodnie z którym: „W przypadku zamówień na roboty budowlane, zamówień na usługi oraz prac związanych z rozmieszczeniem lub instalacja w ramach zamówienia na dostawy, instytucje zamawiające mogą wymagać, aby określone kluczowe zadania były wykonywane bezpośrednio przez samego oferenta lub, w przypadku oferty złożonej przez grupę”.

 

            Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. rozszerza katalog przesłanek udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki o przesłanki…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx