Kolejna nowelizacja

40

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 349 opublikowana została ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, która w art. 63 zmienia art. 165 ust. 4 Prawa zamówieƒ publicznych.