Prawo autorskie w zamówieniach publicznych

290

Celem stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, również w aspekcie prawa autorskiego, jest zagwarantowanie równego traktowania wszystkich uczestników postępowania, wyeliminowanie zjawisk o charakterze korupcyjnym i w konsekwencji ochrona rynku, który powinien być zorganizowany przy zachowaniu zasady równości wszystkich uczestniczących w nim podmiotów. Nieprzestrzeganie przez zamawiających wymogów wynikających z art. 29 ust. 1 Pzp niweczy możliwość realizacji powyższych celów oraz godzi w podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych.