http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kompetencje i zadania członków komisji przetargowej

98

Pojęcie „komisja przetargowa” odnosi się do specjalistycznej komórki zamawiającego mającej na celu przeprowadzenia wszystkich czynności, mających w konsekwencji doprowadzić do wyboru wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne. Podkreślić należy, że jest to ciało stricte doradcze, nie wybiera oferty najkorzystniejszej, lecz wyłącznie proponuje do wyboru najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w toku postępowania. Samego wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje kierownik zamawiającego lub osoba, upoważniona przez niego do tej czynności. Definicję tę odnosić należy do wszystkich trybów postępowania, gdyż ustawodawca nie przewidział żadnych wyjątków w tym zakresie. Wynika to m.in. z faktu, że regulacje odnoszące się do zasad i kompetencji komisji przetargowych zamieszczono w Dziale II Prawa zamówień publicznych, który reguluje ogólne zasady związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bez rozróżnienia trybu postępowania.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx