KONSULTACJE PUBLICZNE

38

KONSULTACJE PUBLICZNE

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje publiczne dotyczące mechanizmu oceny ex-ante dużych projektów infrastrukturalnych. Konsultacje skierowane są do szerokiego grona interesariuszy, w tym m.in. do ministerstw właściwych w sprawach gospodarki, transportu, energii, telekomunikacji, infrastruktury i budownictwa, władz regionalnych, krajowych urzędów zamówień publicznych, projektodawców dużych projektów infrastrukturalnych, instytucji zamawiających. Komisja Europejska zapowiedziała wprowadzenie ww. mechanizmu w Komunikacie „Usprawnianie jednolitego rynku: więcej możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw” (KOM(2015)550/final), w którym przewidziano opracowanie specjalnej procedury umożliwiającej uzyskanie opinii Komisji w sprawie zgodności planowanej procedury przetargowej z unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Procedura taka miałaby zastosowanie – na zasadzie dobrowolności – do dużych projektów infrastrukturalnych o wartości przekraczającej 700 000 000 EUR, realizowanych w sektorze transportu, energii i systemów informatycznych. Prowadzone obecnie konsultacje dotyczą wstępnej koncepcji funkcjonowania tego mechanizmu, na podstawie której w dalszej kolejności opracowana zostanie konkretna procedura oceny projektów infrastrukturalnych. Szczegółowa informacja na temat ww. konsultacji publicznych dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021&lang=en

Powiązane artykuły

Termin na zgłaszanie uwag upływa w dniu 14 kwietnia 2017 r.

źródło: www.uzp.gov.pl