http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Korekty finansowe w zamówieniach publicznych

36

Korekty finansowe stanowią, obok pomniejszeń dofinansowania, jeden z konkretnych mechanizmów całego systemu „korygowania” nieprawidłowości powstających w trakcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych i stanowią wymierną ich konsekwencję.

 

ISTOTA KAR I CEL ICH STOSOWANIA

Uruchomienie zewnętrznych źródeł budżetowania odbywa się na mocy umowy o dofinansowanie, przy czym nałożenie korekty lub pomniejszenie zakresu finansowania nie pełni stricte funkcji represyjnej czy odszkodowawczej z jakimi mamy do czynienia w sytuacji nakładania kar umownych, a prowadzi do zmniejszenia poziomu przewidywanego dofinasowania kwalifikowanych (tj. uznanych za zasadne i legalne w odniesieniu do celów projektu) wydatków pojawiających się  w związku z realizacją projektu.

W efekcie, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wydatki z nią związane w konkretnym projekcie zostaną poniesione w ramach budżetu krajowego, nie zostaną pokryte z zewnętrznych źródeł dofinansowania, co było pierwotnym założeniem na etapie konstruowania montażu finansowego dla projektu. Należy jednak podkreślić, iż zasadą jest wykorzystanie środków przewidzianych na realizację określonych celów w danej perspektywie finansowej i w taki sposób zaprojektowany został system pomniejszeń i korekt finansowych. Stąd też wbudowano w niego mechanizmy pozwalające na  przeznaczanie „uwolnionych” kwot na inny projekt w ramach danego programu (chyba że wadą dotkniętą jest cały program) oraz uelastycznienie rozliczeń korekt między kolejnymi transzami dofinansowania. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PODSTAWA PRAWNA KORYGOWANIA
  • STWIERDZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I PROCEDURA KORYGOWANIA
  • KONSEKWENCJE I KWESTIONOWANIE ZASADNOŚCI
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx