http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Korzystanie z doświadczenia innych podmiotów

66

Zarówno w prawie europejskim (dyrektywy) jak i w prawie krajowym (Prawo zamówień publicznych) dopuszczono – jako odstępstwo od zasady – możliwość wykazywania „posiadania niezbędnego doświadczenia” poprzez możliwość korzystania z niezbędnego doświadczenia innych podmiotów, jeżeli wykonawca będzie mógł nimi dysponować w trakcie realizacji zamówienia (art. 48 ust. 3 dyrektywy, art. 26 ust. 2b Pzp). Dyrektywa 2004/18/WE art. 48 ust. 3 mówi, iż wykonawca może, w stosownych sytuacjach oraz w przypadku konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi w takiej sytuacji dowieść instytucji zamawiającej, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, na przykład przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów. Prawo zamówień publicznych art. 26 ust. 2b mówi, iż wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx