MONITORING STOSOWANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH

40

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił raport pn. „Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2016 r.” Dokument zawiera szczegółową informację na temat liczby i wartości społecznych zamówień publicznych udzielonych przez jednostki administracji rządowej objęte obowiązkiem sprawozdawczym z realizacji „Zaleceń Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych” z 2015 r., z uszczegółowieniem klauzul społecznych oraz rodzaju zamówień publicznych je uwzględniających. Skrócona informacja w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielonych w 2016 r. przez jednostki administracji rządowej została ujęta w „Sprawozdaniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r.”, które Rada Ministrów przyjęła w dniu 7 sierpnia 2017 r. Pełny tekst Raportu dostępny jest na portalu internetowym UZP.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl