NABÓR NA STANOWISKO PREZESA UZP

54

NABÓR NA STANOWISKO PREZESA UZP

Na stronach internetowych KPRM oraz UZP ukazało się ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Do naboru może przystąpić osoba, która: posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada kompetencje kierownicze, posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa UZP. Wymagania pożądane to: doświadczenie w kierowaniu złożoną, wielozespołową organizacją, doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych, znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Urzędu na forach instytucji międzynarodowych. Termin składania ofert upłynął 14 grudnia 2015 r.

Powiązane artykuły

 

źródło; www.uzp.gov.pl