NABÓR WNIOSKÓW

50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ projektu 1: Wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ogłosiła konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-008/17 na dofinansowanie projektu doradczego skierowanego do przedstawicieli MMSP, dzięki któremu przedsiębiorcy otrzymają wsparcie doradcze w zakresie opracowania analizy potrzeb, planów/ strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz doradztwo na etapie wdrożenia planów/ strategii rozwoju. Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl, w terminie: od 30 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Wnioskodawcami mogą być podmioty, które są: reprezentatywną organizacją pracodawców i pracowników, organizacją pracodawców, organizacją samorządu gospodarczego, organizacją związkową. Wnioski można składać wspólnie z partnerami, wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014. Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego,na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz zgłaszać telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 do 93.

Powiązane artykuły

źródło: www.parp.gov.pl