http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nieporównywalność złożonych ofert

28

Ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązki, których realizacja zapewnia wykonawcom możliwość konkurowania na równych zasadach. Przepisy Pzp zobowiązują go do eliminowania z postępowania ofert, które nie odpowiadają wynikającym z ustawy warunkom.

 

            Przepis art. 16 Prawa zamówień publicznych stanowi, iż „zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: (1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, (2) przejrzysty, (3) proporcjonalny.

 

RÓŻNE STAWKI PODATKU VAT NA TEN SAM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Podatek VAT jest istotnym elementem kalkulacji ceny oferty, który tworzy cenę brutto i ostatecznie decyduje o jej wysokości. Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców może zostać naruszona poprzez wskazanie przez wykonawcę stawki innej, niż obowiązująca.

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Jak to wygląda w praktyce, najlepiej zobrazują  przykłady z orzecznictwa: Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 października 2011r. zaznaczył, że realizacja zasady wyrażonej w art. 16 pkt. 1 Pzp byłaby fikcją, gdyby zamawiający nie miał możliwości porównania ofert, przy czym kryterium decydującym o wyniku porównania jest, co należy podkreślić, w zasadzie zawsze cena. Definiując w art. 2 pkt 1 Pzp (art. 7 pkt. 1 Pzp2019) pojęcie ceny, ustawodawca odwołał się do ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach który stanowi, że ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru  lub usługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx