http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Podstawowe zasady regulaminu udzielania zamówień podprogowych i zamówień wyłączonych z Pzp

108

WPROWADZENIE

Przy udzielaniu zamówień o wartości nie przekraczającej progów określonych w art. 2 ust. 1, a także przy udzielaniu zamówień wyłączonych, nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Wyjątkiem są zasady i przepisy dotyczące ustalania wartości szacunkowej zamówienia (art. 28 i nast.), które omówiono w pierwszej części artykułu. Powyższe nie oznacza, że zamawiający nie może stosować innych przepisów Pzp poprzez ich wprowadzenie do treści regulaminu, gdyż wybór zasad, metod i sposobu przeprowadzania postępowań w celu udzielania zamówień podprogowych (oraz zamówień, w których przepisy Pzp są wyłączone), stanowi autonomiczną decyzję zamawiającego.

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego właściwa komórka organizacyjna (lub wyznaczona osoba) ustala wartość szacunkową zamówienia, co pozwala na ocenę czy dane zamówienie może być udzielone na podstawie regulaminu. Samo przygotowanie postępowania polega na opracowaniu i przedłożeniu do zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego niezbędnych dokumentów, a w przypadku robót budowlanych również uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, wymaganych przepisami prawa budowlanego.

W praktyce uruchomienie postępowania następuje na podstawie Wniosku o wszczęcie postępowania sporządzanego przez kierownika komórki organizacyjnej, dla której realizowane jest zamówienie. We wniosku tym określone są podstawowe informacje dotyczące danego zamówienia, a wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • TRYBY POSTĘPOWANIA
  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  • INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU
  • ZAWARCIE UMOWY
  • ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx