http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej

107

Prawdopodobnie najczęściej stosowaną przesłanką odrzucania ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest przesłanka, o której mowa w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych. Stanowi on, iż zamawiający odrzuca ofertę której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Wskazana wyżej podstawa odrzucenia oferty jest przedmiotem liczonych w tysiącach orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych, a także jeszcze liczniejszych wypowiedzi doktryny.

Charakter niezgodności treści oferty z treścią SIWZ

W najczęściej występujących w uzasadnieniach orzeczeń KIO tezach, charakteryzujących niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, podkreśla się merytoryczny, a nie formalny charakter takiej niezgodności.

Dla przykładu powołać tu można wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 stycznia 2015 r. gdzie wskazano, że „niezgodność treści oferty z treścią SIWZ (…) zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu zamówienia lub sposobu jego wykonania, wymaganiom zawartym w SIWZ (…) oferta nie odpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia specyfikacji. Odmienność ta może przejawiać się w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia, jak też w sposobie jego realizacji. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ…

Sylwester Kuchnio

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx