http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

„Nowe podejście” do zamówień publicznych

40

SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

Program jest możliwy do realizacji w formie: 

 • rozszerzonej (16 godz.) – zalecana, 
 • skróconej (6 godz. wykładowych oraz 1 godz. warsztaty).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w instytucjach zamawiających oraz u potencjalnych wykonawców zamówienia.

1.Co oznacza i na czym polega „nowe podejście” do zamówień publicznych

 • powrót do „źródeł”,
 • zamówienia publiczne przyjazne małym i średnim przedsiębiorcom,
 • zamówienia publiczne przyjazne innowacjom,
 • zielone zamówienia publiczne,
 • elektronizacja zamówień publicznych,
 • społeczne aspekty w zamówienia publicznych.

 

2. System zamówień publicznych

 • Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze, 
 • charakterystyka nowelizacji przeprowadzonych w ostatnim okresie ze szczególnym uwzględnieniem zmian, istotnych w kontekście „nowego podejścia”, 
 • rynek zamówień publicznych,
 • zamawiający i wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP,
   • bariery w dostępie małych i średnich przedsiębiorstw do zamówień publicznych i sposoby ich przezwyciężenia,
   • działania na rzecz zwiększenia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych, 
   • dobre praktyki na rynku zamówień publicznych małych i średnich przedsiębiorstw,
 • instytucje.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

 • przepisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia,
 • opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane,
 • zakaz utrudniania konkurencji,
 • sposób postępowania przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia,
 • problem podziału zamówienia na części,
 • oferty równoważne,
 • stosowanie norm przy opisie przedmiotu zamówienia,
 • opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych.
 • kod CPV,
 • najczęściej popełniane błędy w opisie przedmiotu zamówienia,
 • wskazania praktyczne.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu

 • przepisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu,
 • zasady dotyczące formułowania warunków,
 • opis warunków udziału w postępowaniu,
 • zakaz dyskryminacji oraz utrudniania konkurencji,
 • wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictw, dokumentów lub oświadczeń.
 • termin na uzupełnienie pełnomocnictw, dokumentów lub oświadczeń,
 • konsekwencje nie uzupełnienia lub błędnego uzupełnienia pełnomocnictw, dokumentów lub oświadczeń.

 

Powiązane artykuły

5. Dokumentowanie spełniania warunków udziału w postępowaniu

 • społeczne aspekty w zamówienia publicznych,
 • przykłady warunków udziału w postępowaniu niezgodnych z przepisami Pzp 
   • warunki zbyt wygórowane, 
   • warunki zbyt małe w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • uzupełnianie dokumentów,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 • referencje,
 • dokumentowanie spełniania warunków przez konsorcjum,
 • dokumentowanie spełniania warunku w przypadku wykorzystywania zasobów osób trzecich.

 

6. Kryteria oceny ofert

 • regulacje prawne,
   • przepisy, 
   • orzecznictwo,
 • sposób postępowania przy ustalaniu kryteriów,
   • analiza potrzeb zamawiającego oraz specyfiki przedmiotu zamówienia
   • różnicowanie kryteriów,
 • wzajemne relacje pomiędzy kryteriami oceny ofert,
   • waga poszczególnych kryteriów oceny ofert
   • „cena kryteriów”,
 • dostosowanie kryteriów do przedmiotu zamówienia w kontekście nowego podejścia do zamówień publicznych,
 • kryteria mierzalne i opisowe – zasady tworzenia,
 • metodologia opisu kryteriów oceny ofert, 
   • zasady opisu kryteriów oceny ofert
   • „mierzalność” kryteriów,
   • wyeliminowanie uznaniowości w ocenie ofert,
 • kryterium jakości i funkcjonalności,
 • kryterium „najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko”,
 • problem dominacji kryterium cenowego i związane z tym zagrożenia,
   • błędy w metodologii doboru kryteriów,
   • zaniechania legislacyjne ustawodawcy,
   • „zła” a „dobra” praktyka przygotowywania systemów oceny ofert,
 • kryteria a warunki udziału w postępowaniu,
   • różnice i podobieństwa systemów oceny kryteriów oceny ofert i warunków udziału w postępowaniu,

 

7. Negocjacyjne tryby udzielania zamówień publicznych

 • specyfika trybów negocjacyjnych oraz przesłanki ich stosowania, 
   • stanowisko UZP w zakresie stosowania przesłanek wyboru trybów negocjacyjnych,
   • orzecznictwo KIO, NSA i SN w zakresie stosowania przesłanek wyboru trybów negocjacyjnych,
 • negocjacje z ogłoszeniem,
 • negocjacje bez ogłoszenia,
 • zamówienie z wolnej ręki,
 • zasady prowadzenia negocjacji,
   • przygotowanie planu negocjacji,
   • spotkania negocjacyjne,
   • Techniki negocjowania.

 

8. Udział w rynku zamówień publicznych wykonawców z sektora MSP

 • konsorcja,
   • zasady tworzenia konsorcjum
   • ryzyka i zagrożenia udziału w konsorcjach,
   • umowa konsorcjum,
 • podwykonawstwo,
   • udział podwykonawców a zapisy SIWZ,
   • otwarcie rynku podwykonawców realizacją zasady konkurencyjności, 
 • korzystanie z zasobów osób trzecich,
   • nowe regulacje w zakresie udziału w postępowaniu podmiotów trzecich, 
 • podział zamówienia na części i składanie ofert częściowych,
   • decyzja zamawiającego w zakresie podziału zamówienia,
   • zamówienia wielopozycyjne a ograniczanie konkurencji,

 

9. Korzystanie z instrumentów elektronicznych

 • zasady i tryb publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
   • publikacja ogłoszenia,
   • treść ogłoszenia,
 • sposoby komunikowania się zamawiających i wykonawców,
   • zasady i środki komunikacji,
 • aukcja elektroniczna,
   • przesłanki prawne i faktyczne stosowania aukcji elektronicznej,
   • zasady i sposoby prowadzenia aukcji elektronicznej,
 • licytacja elektroniczna,
   • przesłanki oraz zasady i sposób prowadzenia licytacji elektronicznej,

 

10. Środki ochrony prawnej

 • przepisy ogólne dotyczące środków ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych,
   • podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej,
 • Krajowa Izba Odwoławcza,
   • organy,
   • skład,
   • członkostwo,
   • obowiązki członków,
   • odwołanie członków,
   • odpowiedzialność dyscyplinarna członków Izby,
 • odwołanie,
   • wniesienie odwołania, jego zakres,
   • informowanie o naruszeniu prawa,
   • terminy na wniesienie odwołania,
   • uchylenie zakazu zawarcia umowy,
   • przebieg rozprawy KIO (Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań),
   • rodzaje rozstrzygnięć KIO,
 • skarga do sądu,
   • prawo do wniesienia skargi,
   • zasady wnoszenia skargi,
   • odrzucenie skargi,
   • rodzaje rozstrzygnięć sądów okręgowych w sprawach dotyczących Prawa zamówień publicznych,
   • skarga na orzeczenie KIO do sądu okręgowego,
 • skarga kasacyjna,
 • orzecznictwo, 
   • KIO, 
   • sądy okręgowe,
   • Sąd Najwyższy,
 • Środki ochrony prawnej w kontekście rozwiązań w wybranych krajach europejskich,
https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx