NOWELIZACJA USTAWY O DYSCYPLINIE FINANSÓW PUBLICZNYCH

53

Z dniem 11 lutego 2012 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Potrzeba zmian przepisów ustawy wynika z konieczności poprawy skuteczności i sprawności egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W zakresie podmiotowym istotne zmiany dotyczyć będą także realizacji procedury zamówień publicznych. Nowelizacja rozszerza krąg podmiotów ponoszących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych o inne osoby niż pracownicy, którym zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.