http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NOWY PORADNIK

19

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił nowy poradnik  pt. Dostępność cyfrowa w zamówieniach publicznych”, opracowany w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” realizowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Zgodnie z art. 9 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dostępność oznacza umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w każdej sferze życia, w sposób maksymalnie samodzielny, na równi z innymi obywatelami. Dotyczy to również udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Organizując takie postępowanie, powinniśmy mieć świadomość, że mogą brać w nich udział osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego też powinno być ono przygotowane i przeprowadzone w taki sposób, aby każdy miał możliwość złożenia oferty i aby nikt nie był z niego wykluczony ze względu na swoją niepełnosprawność. Aby było to możliwe, dokumentacja przetargowa publikowana na stronach internetowych i platformach zamówień musi być dostępna cyfrowo. Obowiązki instytucji publicznych w tym zakresie wynikają przede wszystkim z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1440). Opracowanie przybliża pojęcie dostępności cyfrowej, wskazuje potrzeby osób z niepełnosprawnościami w tym obszarze, zawiera omówienie obowiązków podmiotów publicznych wynikające z przepisów prawnych oraz wytycznych, jak również przedstawia zasady i dobre praktyki tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych, w tym dokumentacji przetargowej.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx