OBWIESZCZENIE PREZESA UZP

17

W dniu 5 lipca 2021 r. w Monitorze Polskim pod pozycją 615 ukazało się obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE. Załącznikiem do obwieszczenia jest wykaz aktów prawnych wdrażających przepisy określone w Załączniku II do Dyrektywy 2014/25/UE.

 

źródło: ISAP