http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ocena podmiotowa wykonawcy w postępowaniu przetargowym – cz. II

81

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 28 lipca 2016 r. w sposób zasadniczy został zmodyfikowany proces badania wykonawców pod kątem ich zdolności do wykonania zamówienia.

Kontynuując problematykę dotyczącą rozróżnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków od treści oferty, nie sposób pominąć dokumentów żądanych przez zamawiającego dla przeprowadzenia oceny oferty w ramach kryteriów oceny ofert. Otóż w wyniku czerwcowej nowelizacji Prawa zamówień publicznych o wiele większego znaczenia nabrały pozacenowe kryteria oceny ofert (np. kwalifikacje i doświadczenie osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, aspekty społeczne, jakościowe, innowacyjne), których stosowanie jest obowiązkowe w znacznej większości przypadków.

W konsekwencji, znacznie większego znaczenia nabrał także zarzut naruszenia art. 91 ust. 2 Pzp przez wybór oferty najkorzystniejszej niezgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Można zatem stwierdzić, że właśnie dlatego w art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp dodano możliwość zaskarżenia, w zamówieniach o wartości poniżej progu unijnego, czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT

Powiązane artykuły

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Aby wyłożyć sens tego przepisu, należy odwołać się do podstawowych cech kryteriów…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx