Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy

35

W procesie budowlanym, w wyniku którego powstaje określony w umowie obiekt budowlany, zazwyczaj uczestniczą nie tylko inwestor (zamawiający) i wykonawca, ale także podwykonawcy. Coraz częściej zdarza się, iż ci ostatni mają problemy z dochodzeniem należnej im zapłaty z tytułu wykonanych prac.

Powiązane artykuły

W związku z podpisaną umową o roboty budowlane (zgodnie z treścią art. 647 Kodeksu cywilnego, dalej zw. też Kc) wykonawca (generalny wykonawca) zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.