http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Odpowiedzialność urzędnika i projektanta za prace projektowe

76

Udzielenie zamówienia to początek współpracy urzędnika z projektantem. Wykonanie umowy wymaga monitorowania i kontroli jego pracy. Umowa powinna zawierać ustalenia w tym zakresie, np. przewidywać spotkania robocze, etapowe zatwierdzanie propozycji rozwiązań technicznych, zmiany umowy w ściśle określonych w umowie okolicznościach. Każde z rozwiązań projektowych generuje koszty wykonania robót budowlanych, ale też koszty eksploatacji. Z tego też względu to na urzędniku, a nie projektancie ciąży obowiązek zachowania zasad wynikających z przepisów dotyczących finansów publicznych, uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Aby tego dochować, urzędnik już na etapie sporządzania SIWZ powinien przewidzieć w projekcie umowy dodatkowy czas na spotkania z projektantem, wyznaczyć do tego kompetentne osoby i przewidzieć wielowariantowość propozycji projektanta. W tym zakresie projektant jest doradcą urzędnika, a nie decydentem. Ogromnie ważny jest odbiór prac projektowych. Ten element budzi najwięcej zastrzeżeń w polskiej praktyce. Większość urzędników uważa weryfikację projektów za niegospodarność z jednej strony, i  niewykonalność z drugiej. Niestety, nie wykształciła się praktyka zlecania tej czynności na zewnątrz, nie jest to także wykonywane wewnątrz jednostki przez zatrudnionych pracowników. Skutkiem tego są kary nakładane na zamawiających za niestaranne opisanie przedmiotu zamówienia (korekty finansowe lub kary za naruszenia dyscypliny finansów publicznych) i przerzucanie ryzyka finansowego błędów, wad i niedoróbek projektowych na wykonawców robót budowlanych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx