Oferta równoważna, czyli jaka?

23

Celem każdego postępowania o zamówienie publiczne jest realizacja skonkretyzowanych potrzeb zamawiającego – nabycie dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Osiągnięcie tego zamierzenia musi być realizowane z poszanowaniem zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

 

WPROWADZENIE

Prawo zamówień publicznych wskazuje wprost (przede wszystkim w art. 99), jak poprawienie opisać przedmiot zamówienia. Opisuje się go w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy zamówienia, które mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów.

Pamiętamy, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • KRYTERIA STOSOWANE W CELU OCENY RÓWNOWAŻNOŚCI
  • WYKAZANIE RÓWNOWAŻNOŚCI
  • UWAGI KOŃCOWE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.