Opis przedmiotu zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

325

Przygotowując się do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania na roboty budowlane zamawiający na wstępie musi podjąć decyzję dotyczącą sposobu prowadzenia planowanego postępowania.

Uwagi wstępne

Zgodnie z utrwalonymi poglądami doktryny prawniczej przyjmuje się, iż Prawo zamówień publicznych dopuszcza trzy sposoby prowadzenia postępowania o wykonanie robót budowlanych z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na zamawiającego przez przepisy budowlane i od wyboru tego sposobu uzależnia opis przedmiotu zamówienia.

Sposób pierwszy, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w odrębnych przepisach na dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz na roboty budowlane, sposób drugi, gdy zamawiający w jednym postępowaniu udziela zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz sposób trzeci, gdy zamawiający wybiera podmiot, który w jego imieniu zorganizuje proces, którego celem jest realizacja obiektu budowlanego. W takim przypadku przedmiotem zamówienia może być, obok zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego np. pozyskanie działki na jego budowę, nadzór nad jego wykonaniem.

Realizacja inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z pozoru sprawia wrażenie rozwiązania korzystnego dla zamawiającego, ponieważ z założenia ma za zadanie skrócić i usprawnić udzielenie zamówienia na roboty budowlane oraz ich realizację. Podstawą takiego założenia był fakt, że zamiast dwóch postępowań…

Agnieszka Kubiszyn

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis