http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Realizacja inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj

97

Umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zawierane są w przypadku, gdy zarówno wykonanie projektu jak i zrealizowanie inwestycji stanowi przedmiot zamówienia w jednym postępowaniu o jego udzielenie. Zastępuje ono dwa oddzielne postępowania: pierwsze – na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, drugie – na wykonanie robót budowlanych na podstawie tych opracowań.

W standardowej umowie o roboty budowlane prawa i obowiązki podzielone są na strony umowy zgodnie z art. 647¹ Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, natomiast inwestor zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do: przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Zamówienie na jednoczesne zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej jest dopuszczone przez Prawo zamówień publicznych w samej definicji robót budowlanych zawartej w art. 2 pkt 8 oraz art. 31 ust. 2, przy założeniu opisania przez zamawiającego przedmiotu zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, zwanego dalej „PFU”…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx