Opis sposobu obliczania ceny na roboty budowlane

41

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 12 – zawiera opis sposobu obliczania ceny. Przy  zamawianiu robót budowlanych opis ten nabiera szczególnego znaczenia, bowiem zawarte w nim dyspozycje powinny w rezultacie doprowadzić do rzetelnej kalkulacji ceny, za którą wykonawca deklaruje wykonanie opisanych w zamówieniu robót.