Dochodzenie zapłaty kar umownych

30

Każda jednostka samorządowa, która na mocy przepisów Pzp jest zobowiązana do wydatkowania środków finansowych w trybie postępowań przetargowych  musi liczyć się z tym, że nie wszyscy wykonawcy prawidłowo wywiążą się z umów, zawartych w wyniku realizacji postępowania przetargowego. Niekiedy uzyskanie należnego świadczenia jest możliwe dopiero na podstawie prawomocnego wyroku sądu.