http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Organizacja i zasady przeprowadzania konkursu

348

Konkurs jest procedurą, która nie będąc trybem udzielania zamówienia publicznego, do udzielenia takiego zamówienia prowadzi. Zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp, nagrodą w konkursie może być bowiem zaproszenie do udziału w negocjacyjnych procedurach udzielenia zamówienia. Nagroda ta może być jednak przyznana wyłącznie w konkursach, których organizatorem jest zamawiający.

Organizator konkursu

            Art. 112 ust. 1 Pzp stanowi, że organizatorem konkursu w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, a wiec wywołującego skutki przewidziane w tej ustawie, w tym powstanie przesłanki udzielania zwycięzcy konkursu zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki, może być wyłącznie zamawiający.

Powiązane artykuły

            Niedopuszczalna w świetle tych przepisów jest więc sytuacja, w której konkurs zorganizowany i przeprowadzony przez organizację prywatną, nie będącą zamawiającym w rozumieniu art. 3 Pzp może być podstawą udzielenia zamówienia zwycięzcy takiemu konkursu przez jakiegokolwiek zamawiającego. Nie można natomiast wykluczyć sytuacji, w której organizatorem konkursu jest jeden zamawiający w rozumieniu ustawy, zaś umowę w sprawie zamówienia zawiera inny zamawiający.

            Prawo zamówień publicznych nie reguluje szczegółowo postępowania w przypadku zmiany zamawiającego jako strony umowy. Istotny w sprawie jest jedynie art. 7 ust. 3 zgodnie z którym zamówienia można udzielić wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Oznacza to, że w przypadku zmiany podmiotowej po stronie zamawiającego, podmiot wstępujący w prawa i obowiązki organizatora konkursu lub prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia  byłby przy wyborze wykonawcy obowiązany stosować przepisy ustawy tak samo jak podmiot, który wszczął konkurs lub postępowanie pokonkursowe. Jeśli zastosowane w postępowaniu przepisy odpowiadają tym, które powinien stosować podmiot wstępujący, oznacza to, ze wykonawca z którym zawrze on w konsekwencji umowę zostanie wybrany…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx