Plany postępowań o udzielenie zamówienia

53

Temat numeru: stosowanie znowelizowanych przepisów Pzp

 

Plany postępowań o udzielenie zamówienia

 

Wprowadzony nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. art. 13a nakłada na zamawiających – jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz związki tych podmiotów – obowiązek publikacji na stronie internetowej planu postępowań o zamówienie publiczne na dany rok finansowy, jakie zamierzają przeprowadzić. Zgodnie z art. 14 ustawy nowelizacyjnej obowiązek ten po raz pierwszy ma zastosowanie do planów sporządzanych na rok 2017.

 

Z uwagi na to, iż jest to regulacja ważna, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował opinię…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis