http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Początek kadencji w samorządach

40

W dniu 16 listopada zakończyła się czteroletnia kadencja dotychczasowych organów samorządu terytorialnego. Po złożeniu ślubowania nowo wybrani radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i marszałkowie województw rozpoczęli nową, tym razem pięcioletnią kadencję. 

Od początku tej kadencji samorządy zaczęły obowiązywać nowe rozwiązania wprowadzone ustawą o zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, która weszła w życie 31 stycznia 2018 r. Nowelizacja wydłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat, wprowadziła też m.in. obowiązek transmisji obrad. Głosowania na sesjach rad oraz sejmików mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, przeprowadzane będzie głosowanie imiennie. Wykazy głosowań będą niezwłocznie upublicznione. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, a także zarządy powiatów i województw zobowiązani zostali do przedstawiania odpowiednio radzie lub sejmikowi do 31 maja każdego roku corocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. W gminach będących miastami na prawach powiatu wprowadzono obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego w wysokości co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu.

źródło: serwis samorządowy PAP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx