Podniesienie efektywności systemu zamówień publicznych

41

Uczestnicy systemu kierują pod jego adresem wielorakie, niekiedy sprzeczne, postulaty. Chociaż, co naturalne, wychodzą one z różnych założeń, możliwe jest sformułowanie takich postulatów i rekomendacji, które będą mogły stanowić podstawę do dalszych prac nad sanacją systemu zamówień publicznych. Panuje bowiem zgoda, że system zamówień publicznych powinien być bardziej efektywny.