Potencjał ekonomiczny podmiotów trzecich

36

Nowelizacja „obronna” Prawa zamówień publicznych, a także nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane powodują konieczność nowego spojrzenia na problem korzystania przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia z potencjału i zasobów podmiotów trzecich.

Powiązane artykuły