http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Praktyczne zastosowanie przepisów dotyczących certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

21

Certyfikacja wykonawców w zamówieniach publicznych została przewidziana w art. 64 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE. Zgodnie z tym przepisem państwa członkowskie mogą ustanowić lub prowadzić urzędowe wykazy zatwierdzonych wykonawców, dostawców lub usługodawców albo przewidzieć ich certyfikację przez jednostki certyfikujące, spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji w rozumieniu załącznika VII dyrektywy.

 

Wykonawcy wpisani do urzędowych wykazów lub posiadający zaświadczenie mogą na potrzeby każdego zamówienia przedłożyć zamawiającemu zaświadczenie o wpisie wydane przez właściwy organ lub zaświadczenie wystawione przez właściwą jednostkę certyfikującą. W takich zaświadczeniach wskazane są dokumenty, które stanowiły podstawę wpisu wykonawcy do urzędowego wykazu lub uzyskania przez niego certyfikacji.

 

Przepisy projektowanej ustawy nie będą miały zastosowania do postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, aczkolwiek, jak wskazano w uzasadnieniu do  projektu ustawy, możliwość wprowadzenia certyfikacji została przewidziana również w art. 46 Dyrektywy 2009/81/WE. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • WPROWADZENIE
  • MAPA DROGOWA WPROWADZENIA SYSTEMU CERTYFIKACJI
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx