Problematyka kontroli w „Białej księdze zamówień publicznych”

84

W dniu 20 stycznia 2015 r. kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło dokument pt. „Biała Księga zamówień publicznych. Sprawozdanie z konsultacji z uczestnikami systemu zamówień publicznych poświęconych ocenie funkcjonowania prawa zamówień publicznych”. 

Powiązane artykuły

„Biała księga” jest wynikiem szerokich konsultacji z przedstawicielami rynku zamówień publicznych, zarówno zamawiającymi jak i wykonawcami, a także organami systemu zamówień publicznych. W wyniku spotkań zespołów eksperckich interesariuszy będących liderami zamówień publicznych (którzy reprezentowali zamawiających lub wykonawców), w tym ekspertów mających wiedzę na temat systemów zamówień publicznych w innych państwach członkowskich UE, został opracowany dokument, będący wynikiem oceny funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce i stanowi zbiór rekomendacji, które zdaniem uczestników spotkań powinny być uwzględnione przy tworzeniu nowych regulacji w dziedzinie zamówień publicznych.