PROFESJONALIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

38

W dniu 29 czerwca 2020 r. odbyła się konferencja pt. „Profesjonalizacja zamówień publicznych”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Wydawnictwem CH Beck w Warszawie. Konferencja została zrealizowana z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej. Zagadnienia merytoryczne obrad skupiono w pięciu blokach: (a) Kierunki wsparcia urzędowego na rzecz dalszej profesjonalizacji zamówień publicznych, (b) Profesjonalizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, (c) Rozstrzyganie sporów przedumownych w zamówieniach publicznych, (d) Edukacja, szkolenia oraz samokształcenie w sferze zamówień publicznych, (e) Kontrola i odpowiedzialność w zamówieniach publicznych.

 

źródło: www.uzp.gov.pl