http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w pierwszym półroczu 2020 roku

46

W okresie styczeń – czerwiec bieżącego roku opublikowano 128.073 ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 116.462, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 11.611. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano łącznie 144.532 ogłoszenia (o ponad 16.400 więcej) –  w BZP 132.894, w TED – 11.638.

 

Podczas sześciu miesięcy bieżącego roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 46.320 ogłoszeń o zamówieniu, co stanowi 39,77% opublikowanych ogłoszeń,  18 (0,02%) ogłoszeń o konkursie, 45.291 (38,89%) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz 35 (0,03%) ogłoszeń o wyniku konkursu.

 

Diagram ze str. 1 „Informacji o polskim rynku zamówień publicznych w roku 2020” – „Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP w latach 2018 – 2020”

 

Ogłoszenia opublikowane w minionym półroczu w bazie TED przez polskich zamawiających stanowiły około 10,85% ogłoszeń opublikowanych przez wszystkie kraje UE. Natomiast w stosunku do ogłoszeń opublikowanych przez „nowe” kraje członkowskie zamówienia z Polski stanowiły około 41,41%.

 

Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia przedstawia poniższa tabela:

 

Rodzaj zamówienia BZP TED
Roboty budowlane 38,57% 8,22%
Dostawy 34,22% 49,60%
Usługi 27,22% 42,18%

 

Podobnie jak w latach ubiegłych dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 97,47% i 98,66%. Przetarg ograniczony zastosowano w 0,20% postępowań poniżej progów oraz w 0,91% postępowań powyżej progów unijnych, natomiast negocjacje z ogłoszeniem w 0,02% postępowań poniżej progów oraz 0,16% postępowań powyżej progów unijnych.

 

Od początku 2020 roku polscy zamawiający w bazie TED opublikowali 13.711 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu (w roku 2019 – 13.089), a także 101 ogłoszeń dotyczących udzielonych zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

 

Diagram ze str. 2 „Informacji o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2020” – „Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2019 – 2020)”

 

Wśród zamówień udzielonych o wartości poniżej progów unijnych dominują roboty budowlane, natomiast w przypadku zamówień powyżej tych progów przodują dostawy, a roboty budowlane zajmują ostatnią pozycję.

Większość zamówień o wartości powyżej progów unijnych udzielonych było w trybie przetargu nieograniczonego – 88,55 %. Pozostałe stosowane procedury: negocjacje bez ogłoszenia (w tym wolna ręka) – 9,06%, negocjacje z ogłoszeniem – 0,44%, przetarg ograniczony – 1,59%, dialog konkurencyjny – 0,09%, partnerstwo innowacyjne – 0,04%, wyniki konkursu – 0,23%.

 

Podczas pierwszego półrocza bieżącego roku polskim wykonawcom działającym na rynkach europejskich udzielono 56 zamówień publicznych (w okresie sześciu miesięcy roku ubiegłego – 42). W okresie tym polscy zamawiający udzielili 423 zamówień wykonawcom zagranicznym (w okresie sześciu miesięcy roku ubiegłego – 406).

 

 

Opr. na podst.
Informacji o polskim
i europejskim rynku
zamówień publicznych
w roku 2020
www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx