PROJEKT NOWELIZACJI PZP PRZYJĘTY

43

PROJEKT NOWELIZACJI PZP  PRZYJĘTY

Powiązane artykuły

W dniu 15 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju przy współpracy Urzędu Zamówień Publicznych. Na początku miesiąca był on przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów, który rekomendował Radzie Ministrów jego przyjęcie. Przed skierowaniem projektu na posiedzenie rządu do projektu wprowadzono zmiany językowe i redakcyjno – prawne, a także zmiany merytoryczne, polegające w przeważającej części na doprecyzowaniu brzmienia wcześniej zaprojektowanych przepisów.

źródło: www.uzp.gov.pl