Przedłużenie terminu związania ofertą

53

Wykonawca składając ofertę deklaruje związanie nią w zakreślonym przez zamawiającego okresie, który jednakże często nie wystarcza do rozstrzygnięcia postępowania. W konsekwencji zasadne jest ustalenie, czy upływ pierwotnego terminu związania ofertą nie przesądzi o utarcie zainteresowania uzyskaniem zamówienia przez wykonawcę, czy też zdecyduje się on na przedłużenie tego terminu na podstawie art. 85 ust. 2 Pzp.

 

Cyprian Świś